Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kan de Bibliotheek Gouda geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Stichting de Bibliotheek Gouda alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

  • De website van de Bibliotheek Gouda wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de Bibliotheek Gouda niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. De Bibliotheek Gouda kan er niet voor instaan dat de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
  • De Bibliotheek Gouda is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Bibliotheek Gouda.

Informatie van derden

  • De op deze website geplaatste informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. De Bibliotheek Gouda is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
  • De Bibliotheek Gouda is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

  • Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie berusten bij de Bibliotheek Gouda of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de informatie, mag u de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Gouda.
    Afbeeldingen op deze website zijn niet vrij te kopiëren voor eigen gebruik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

  • De Bibliotheek Gouda behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd 4 augustus 2015.